Verejné obstarávanie - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie

Samospráva
Oprava miestnych komunikácií v obci Sačurov – ul. Staničná
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce
Poskytovanie odbornej  technickej a legislatívnej pomoci pri prevádzkovaní
Zákazka zadávaná podľa  §117
Druh:  služby
Modernizácia  amfiteátra Sačurov
Zákazka zadávaná  podľa §117
Druh:  práce
Vonkajšia oprava Kultúrneho domu - časť A: Výmena strešnej krytiny
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce

1. Výzva.pdf
2. Príloha č. 1A Výkaz výmer.pdf
3. Príloha č. 1B Výkaz výmer.XLSX
4. Príloha č. 2 Návrh ZoD.pdf
Vonkajšia oprava Kultúrneho domu
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce
Zber  a zneškodnenie komunálneho odpadu  v obci Sačurov
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: služby
Vypracovanie  projektovej dokumentácie pre stavbu Zlepšenie základnej technickej  infraštruktúry v obci Sačurov
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: služby
Prístavba  Hygienického centra elokovaného pracoviska SKC Sačurov – strešný  plášť
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce
Rekonštrukcia obecného rozhlasu  
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce
1. Výzva.pdf
Rekonštrukcia kamerového systému a dohľadového centra v obci Sačurov

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce
1. Výzva.pdf
Vybavenie  kuchyne Školskej jedálne
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: tovary
Oprava asfaltových  povrchov na ul. Staničná v obci Sačurov
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce
Projekt  WIFI4EU – 11 prístupových bodov pre bezplatné WIFI pripojenie na verejných  miestach
Zákazka zadávaná podľa  §117
Druh: práce
Dvojgaráž požiarnej zbrojnice
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce

Publicita pre škôlku
Exteriérové  vybavenie
Zákazka zadávaná podľa §117
Rozšírenie  kamerového systému pre obec Sačurov  
Zákazka zadávaná podľa  §117
Druh: práce
Automatická  závlaha na futbalovom ihrisku
zákazka  zadávaná podľa §117
Druh - práce
Interiérové vybavenie
Podlimitná zákazka
Druh- tovary
Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovanie stojísk pre umiestnenie zberných nádob na TKO – externý manažment.

Zákazka zadávaná podľa §117.

Druh- služby
1. Výzva
Miestne občianske poriadkové služby v obci Sačurov – riadenie  projektu
Zákazka zadávaná podľa §117.
Druh – služby
1. Výzva
2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy
Dobudovanie  systému triedeného zberu a vybudovanie stojísk pre umiestnenie zberných nádob na  TKO –   stavebná časť
Zákazka zadávaná  podľa §117 - stavebné práce.
Rekonštrukcia  priestorov KD.
Zákazka  s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác   zadávaná podľa §117
Spevnená plocha pred ZŠ, Sačurov

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác   zadávaná podľa §117
Dodávka oplotenia cintorína v Sačurove s  montážou
Zákazka  s nízkou hodnotou na dodanie tovaru zadávaná podľa  §117
Poskytovanie odbornej technickej a legislatívnej  pomoci pri prevádzkovaní správy verejného majetku vodohospodárskych  zariadení
Zákazka  s nízkou hodnotou na poskytnutie služby zadávaná podľa  §117
Rozšírenie kamerového systému pre obec Sačurov
Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác   zadávaná podľa §117
1. Výzva
Rekonštrukcia a oprava miestnych chodníkov na ulici Dargovskej a prepojenie ulíc Dlhá a Jarková
Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie práce zadávaná podľa §117
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sačurov
Základná škola, Školská 389, Sačurov -  Rekonštrukcia strechy telocvične
Zákazka  s nízkou hodnotou na uskutočnenie práce zadávaná podľa  §117
Technologické  vybavenie zberného dvora v obci Sačurov
Nadlimitná  zákazka na dodanie tovaru
ČOV Sačurov – Rekonštrukcia čerpacej stanice kalu.
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9
Druh – práce
1. Výzva
Školské potreby

Svetelno-technické meranie po realizácii rekonštrukcie a  modernizácie verejného osvetlenia v obci Sačurov1. Výzva
Zmluva
Kamerový a dohľadový systém pre obec  Sačurov.
Zákazka zadávaná podľa §9,  ods.9.
Meranie prietoku ČOV  Sačurov.
Zákazka zadávaná podľa §9, ods.  9 – práce.
1. Výzva
Zabezpečenie autobusovej dopravy Sačurov –  Rozsochy, ČR a späť
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9.
Výzva

Potraviny,drogéria a mäso a mäsové výrobky
Zákazka zadávaná podľa
§9, ods. 9.

1. Výzva
2. Návrh ceny

Deratizácia a dezinsekcia
Zákazka zadávaná podľa
§9, ods. 9.

1. Výzva

Výmena okien.
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9.

1. Výzva okná
2. Príloha č. 1 Výkaz výmer
3. Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok
4. Príloha č. 3
5. Príloha č. 1 Výkaz výmer

Výmena dverí.
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9.

1. Výzva
2. Príloha č. 1 Výkaz výmer
3. Príloha č. 1 Výkaz výmer

Mobilné toalety pre potreby obce Sačurov.
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9.

1. Výzva  - mobilné toalety
2. Príloha č. 1 - zmluva
Zmluva

Oprava umývariek a WC v budovách MŠ Sačurov.
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 .

1. Výzva
2. Príloha č.1 Výkaz výmer
3. Príloha č.1 Výkaz výmer
4. Príloha č.2 ZoD
Zmluva

Snehová traktorová radlica.
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 .

1. Výzva
2. Príloha č.1 - Zmluva
Zmluva

Rómske občianske hliadky

Výzva oblečenie
Výzva riadenie projektu
Výzva na školenie
Inzercia
Výzva tovary

Inzercia zmluva

ROH – INZERCIA – zmluva

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB

Školské potreby
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 .

1. Výzva
2. Návrh ceny
Zmluva

Vybavenie detského ihriska.
Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 .

1. Výzva
2. Príloha č.1 - zmluva
Zmluva

Zabezpečenie komplexného verejného obstarávania pre projekty  Obce Sačurov

1. Výzva
2. Mandátna zmluva 01/09/2014

Oprava fasády Požiarnej zbrojnice v obci Sačurov.
Zákazka podľa §9, ods. 9.

1. VO-3 Výzva stavba F
2. Príloha č. 1 Výkaz výmer
2. Príloha č. 1 Výkaz výmer
Príloha č. 2 ZoD
Zmluva

Stavebné úpravy existujúceho Kultúrneho domu

Príloha č. 1 Výkaz výmer
Príloha č. 1 Výkaz výmer
Príloha č. 2 ZoD
VO-3 Výzva stavba F

Mobilné toalety pre MRK v obci Sačurov

VO-3 Výzva  - mobilné
Cena
Príloha č. 1 - zmluva
Zmluva - euseco s.r.o.

Vybavenie práčovní pre MRK v obci Sačurov

VO-3 Výzva  - vybavenie práčovní
Cena
Príloha č. 1 - zmluva

Poskytovanie odbornej technickej a legislatívnej pomoci pri prevádzkovaní správy verejného majetku vodohospodárskych zariadení.

Príloha č. 1 - Minimálne zmluvné podmienky
VO-3 Výzva ČOV

Náradie pre Spoločensko-komunitné centrum

VO-3 Výzva  - náradie
Cena
Príloha č. 1 - zmluva náradie

Zmluva

IKT vybavenie pre Spoločensko-komunitné centrum

VO-3 Výzva  - počítače
Cena
Príloha č. 1 - zmluva IKT

Zmluva

Nábytok pre Spoločensko-komunitné centrum

VO 03 Výzva -nábytok
Cena
Príloha č. 1 - zmluva nábytok

Zmluva

Elektrické spotrebiče pre Spoločensko-komunitné centrum

VO-3 Výzva  - el. spotrebiče
Cena
Príloha č. 1 - zmluva el. spotrebiče

Zmluva

Výmena výplní otvorov na Požiarnej zbrojnici v obci Sačurov

Zverejnenie zadávania zákazky
VO-3 Výzva stavba
Príloha č.1
Príloha č. 2
Príloha č. 3 ZoD

Zberný dvor v obci Sačurov

Výzva na predloženie cenovej ponuky Projektová dokumentácia Zbenrý dvor v obci Sačurov
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Technologická časť
Stavebná časť
Poradie
INO
25.06.2013 Zápisnica
02.07.2013 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
08.07.2014 Informačná kampaň
24.09.2014 Zmluva technika č.1,
Zmluva technika č.2
04.11.2014 Zmluva, Príloha 1, Príloha 2 , Dodatok 1

23.09.2015 Zmluva, Príloha

Vybavenie kuchyne

VO-3 Výzva O
Zverejnenie zadávania zákazky
Návrh ceny
Návrh ceny
Príloha Návrh minimálnych zmluvných požiadaviek

Školské potreby

VO-3 Výzva - Príloha č. 1 Návrh minimálnych zmluvných požiadaviek
VO-3 Výzva - tovar
Zverejnenie zadávania zákazky
VO 21 Správa o VO

Návrat na obsah