Správne konanie o výrube drevín - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Správne konanie o výrube drevín

Samospráva > Ako vybaviť
Správne konanie o výrube drevín
Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do konca februára a vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania. (§ 22 ods. 11 vyhlášky č.170/2021 Z.z.)
Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: žiadosť o súhlas na výrub drevín
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
2. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
3. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,
4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
5. na dreviny inváznych druhov,
6. na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
7. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný
( § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
Správny poplatok za výrub drevín:
fyzická osoba: 10 eur
právnická osoba: 100 eur
(viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, X. časť Životné prostredie, položka 160).

Návrat na obsah