Sačurov | Akcie 2016 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Akcie 2016

Informácie > Akcie
Aktuality
Veselé sviatky Vianočné,
pekné cesty polnočné,
pod stromčekom pekný darček, na Silvestra rezký tanček,
zo zábavy rovný krok
a potom šťastný Nový rok
vám všetkým želá

Peter Barát
starosta obce

***
Silvestrovský ples 2016
Kedy? 31.12.2016                                   
Kde? Kultúrny dom Sačurov
Začiatok? 19.00 hod.
Hudba? HS Moment
Cena? 17 € / osoba                                                 
V cene je : prípitok , predjedlo , hlavné jedlo , kapustnica , káva , zákusok , fľaša vína pre pár , fľaša nealko pre pár , slané pečivo , tombola

Predaj lístkov na Obecnom úrade
Možnosti dokúpenia lístkov do tomboly v cene 1 €

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2016 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ /.
6.  a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.
    b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017.
     7.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 a zhodnotenie kontrolnej činnosti
           v roku 2016 / kontrolórka obce /.
     8.  a) Návrh  rozpočtu obce na rok 2017 /  predseda FK a SOM/.
          b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu  na rok 2017 / kontrolórka obce /.
      9. Výsledky inventarizácie k 31.12.2016, určenie škodovej a likvidačnej komisie.
    10. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2016.
    11. Rôzne.
    12. Záver.
Peter Barát
                                                                                                  starosta obce
***

***

***
POZVÁNKA

V nedeľu 4.12.2016 o 15.00 hodine sa pred  Kultúrnym domom pri  vianočnom stromčeku uskutoční stretnutie všetkých detí s Mikulášom, anjelom  a čertom. Pre všetkých malých, ale aj veľkých je pripravené sladké prekvapenie  a vianočná kapustnica.
Mikuláš, anjel a čert budú od 13.00 do 15.00 prechádzať obcou, aby pozdravili  všetky deti.
***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2016 o 17.00 hodine s týmto programom:

     1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3. Informácia o plnení uznesení OZ.
     4. Interpelácie poslancov OZ.
     5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ /.
     6. Plnenie a úprava  rozpočtu obce za III.Q 2016.
     7. Návrh prioritných úloh obce a ich zapracovanie do návrhu rozpočtu obce na rok 2017
         /  predseda FK a SOM /.
     8. a)  Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2016,    
         úprava výšky poplatkov na rok 2017 /  predseda FK a SOM /.
         b) Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2016, úprava výšky  poplatku na
         rok 2017 /predseda FK a SOM /.
         c) Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2016, úprava výšky
          poplatku na rok 2017 /predseda FK a SOM/.  
     9. Príprava inventarizácie obecného majetku k 31.12.2016 – určenie inventarizačných
          komisií / p. Peter Barát - starosta obce /
    10. Záver.
               Peter Barát
                                                                                                             starosta obce

***

***
POZVÁNKA

Výbor Lesného a pasienkového urbárskeho pozem.spol. v Sačurove Vás, ako podielníkov v urbárskych lesoch v k.ú. Banské, pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa  18.11.2016 /piatok/ o 13.00 hod. v kultúrnom dome v Sačurove.

Vaša účasť na zasadnutí Val.zhromaždenia je nutná!
Výbor Les.a pasien.urbár.pozem.spol.
Sačurov

***

***
POZVÁNKA

Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším   22.10.2016 o 14.00 hodine Vás srdečne pozývame do sály kultúrneho domu na   príjemné posedenie s programom,  v ktorom vystúpia - herci Divadla Alexandra  Duchnoviča z Prešova a naše deti z Materskej školy.
Všetci ste srdečne pozvaní a tešíme sa na Vašu  účasť

***
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2016 o 17:00 hodine s týmto programom:


     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie
     6.  Plnenie a úprava rozpočtu obce k 15. 9. 2016      
     7.  a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2015/2016.
          b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
          2016/ 2017 na ZŠ v Sačurove / Mgr. M. Bančanská /.
     8.  a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2015/2016.
          b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
          2016 / 2017 v MŠ v Sačurove / p. M. Kopečková/.
     9.  Prerokovanie Protokolu o vykonaní prokurátorskej previerky na zistenie stavu
          zákonnosti rokovacieho poriadku OZ v Sačurove.
   10.  Úprava a schválenie Rokovacieho poriadku OZ v Sačurove.
   11.  Rôzne.
   12.  Záver.
Peter Barát
                                                                                             starosta obce
***

***

***

******

   P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2016 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ
     4.  Interpelácie poslancov OZ
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
6.  a) Plán práce obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016
    b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016
     7.  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016    
     8.  a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2015 a správa audítora
          b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015
     9.  Úprava rozpočtu obce k 30.6. 2016
    10. Návrh VZN č. 3 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
           stavebnými odpadmi na území obce Sačurov
    11.  Prerokovanie  platu starostu obce.
    12.  Rôzne
    13.  Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce

***

POZVÁNKA
Nedeľu 12.6.2016 o 14.00 hod. sa v priestoroch areálu futbalového ihriska uskutoční Deň detí. Pre všetky deti budú pripravené rôzne atrakcie, súťaže, ale aj sladké odmeny.

Tešíme sa na všetky deti a rodičov.

***

DEŇ MATIEK

Obecný úrad v Sačurove Vás srdečne pozýva na kultúrny program pri príležitosti „Dňa Matiek“.
Program sa uskutoční v nedeľu 8.5.2016 o 15:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Sačurove.
V kultúrnom programe sa predstaví: Ľudová hudba Ciffra.
Tešíme sa na Vás!

***

P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2016 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie
     6.  Schválenie PHSR Obce Sačurov.
     7.  Žiadosť o NFP pre OP KŽP – technológia zberného dvora.
     8.  Plnenie a úprava rozpočtu obce.      
     9.  Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2015.
     10.  Vyhodnotenie XXI. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a X. ročníka
            Memoriálu H. Slukovej.
     11.  Rôzne
     12.  Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce

***

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia,
šťastia
a lásky Vám praje

Peter Barát
starosta obce

***

***


***
Pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN  13.3.2016  o 15.00 hodine Vás srdečne pozývame do sály kultúrneho domu na príjemné posedenie s programom, v ktorom vystúpia – naše deti z MŠ a spevácka skupina TARNAVČAN.
Tešíme sa na Vašu účasť.

***
***

P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove

zvolávam

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2016 o 17:00 hodine s týmto programom:


     1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3. Informácia o plnení uznesení OZ.
     4. Interpelácie poslancov OZ.
     5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6. Výsledky inventarizácie k 31.12.2015, správa škodovej a likvidačnej komisie.
     7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 a zhodnotenie kontrolnej činnosti
           v roku 2015. / kontrolórka obce /
     8. a) Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
           a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
           MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov.
         b)  Prerokovanie platnosti  VZN č. 3 /2015 o výške príspevkov zákonného
            zástupcu žiaka ZŠ , dieťaťa MŠ  na čiastočnú úhradu nákladov v škole,
            spojených so stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD.
      9. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ a MŠ za rok 2015.
    10. Úprava rozpočtu obce – Rozpis finančných prostriedkov ZŠ na rok 2016.
            / ZŠ- Mgr. M. Bančanská /
    11. Organizačné zabezpečenie XXI. ročníka ,, Sačurovskej  15“ a X. ročníka
             Memoriálu H. Slukovej. / starosta obce P. Barát /
    12. Rôzne
    13. Záver
Peter Barát
                                                                                             starosta obce

***

Turistický oddiel Sačurov v spolupráci s obecným úradom Vás srdečne pozývajú na
12. Fašiangový maškarný ples,
ktorý sa uskutoční
6. februára 2016 o 19:00 hod.
v Kultúrnom dome v Sačurove.
Do tanca hrá skupina MOMENT + zábavný program + bohatá tombola.
Vstupné: 15 €
Zachovajte nám priazeň a my sa tešíme na Vašu účasť!

Predaj lístkov: Daniela Mitrová – Obecný úrad Sačurov
Tel: 057/44 97 277Návrat na obsah