Sačurov | Všeobecné záväzné nariadenia - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Všeobecné záväzné nariadenia

Samospráva > Dokumenty

VZN č  1- 2016 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

VZN č.6-2015 o obmedzení hazardných hier na území Obce Sačurov

VZN č. 5-2015 o podmienkach poskytovania finančných prispevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprálvnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č. 4-2015 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom obce Sačurov

VZN č. 3-2015 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka ZŠ,dieťaťa MŠ, v ŠJ, v MŠ a v ŠKD          
VZN č. 2-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, zariadení so sídlom na území obce Sačurov
VZN  č.1-2014 Zásady a postup pre zriaďovanie kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu
Prevádzkový poriadok Domu nádeje k VZN č. 6-2013
VZN č.6 - 2013  Prevádzkový poriadok pohrebiská a Domu nádeje
VZN č. 4-2013 Plán núdzového zasobovania pitnou vodou v období krízovej situácie
VZN č. 2-2013 o určení školského obvodu a spoločných školských obvodov na území obce Sačurov
VZN č. 8- 2012 úhrady za služby
VZN č. 8-2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať  povodňový plán záchranných prác
VZN č. 7-2011 poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a  výške úhrady  za opatrovateľskú službu na území obce Sačurov
VZN č. 6-2011 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného
VZN č. 5-2011  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Sačurov, Zmeny a doplnky č. 2Návrat na obsah